logo300

 ESTATUTS DE L´ASSOCIACIÓ

-OCIO CÀMPER CLUB CATALUNYA-


TÍTOL I. DENOMINACIÓ, ÀMBIT TERRITORIAL, DOMICILI, FINALITATS I OBJECTIUS DE L´ASSOCIACIÓ.


Article 1er. DENOMINACIÓ.

Amb la denominació de "LLEURE CÀMPER CLUB CATALUNYA", es va constituir l´any 1.986, (data d´aprovació el 10.02.86 per la Direcció General d´Entitats Jurídiques i de Dret del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya), una Associació sota l´emparament de la llei vigent 191/1.964, del 24 de desembre, i del decret 1.440/1.965, del 20 de maig, que regia aquells Estatuts. La reforma del 2.003, els adapta a la Llei d´associacions, 7/1.997, del 18.06.97,que regirà aquests presents. Els casos no previstos en aquests Estatuts, regiran per l´expressada normativa legal i altres disposicions aplicables.

Article 2on. ÀMBIT TERRITORIAL, DOMICILI I LLENGUA.

L´àmbit territorial d´activitats del "LLEURE CÀMPER CLUB CATALUNYA", s´estén a tot Catalunya i s´ha fixat el domicili social, a Barcelona, carrer Torns 7 Baixos 08028 BARCELONA La Junta directiva de l´Associació té la facultat de traslladar la seu social dins la ciutat, sense perjudici de l´establiment de les delegacions o locals que es cregui adient a qualsevol lloc de Catalunya.

La llengua habitual que emprarà el Club per a dirigir-se i comunicar-se amb els socis, serà la pròpia de Catalunya: el català. Els socis en les seves comunicacions al Club, i en els mitjans de comunicació de l´Associació, podran fer servir la llengua que vulguin.

Article 3er. DURADA I FINALITAT.

L´Associació, de durada indefinida, no tindrà finalitat lucrativa i es dissoldrà per voluntat dels seus socis, així com pels motius a que pugui obligar la normativa legal vigent.

Article 4art. OBJECTIUS.

El "LLEURE CÀMPER CLUB CATALUNYA" té per objecte la promoció i foment de la utilització de l´autocaravana o el càmper, com a esbarjoi desenvolupament socio-cultural, així com la realització de totes les activitats esportives i culturals que se´n derivin. De forma enunciativa, i no limitativa ni exhaustiva, per tant no s´interpretaran de manera restrictiva, s´esmenten com a exemple les següents:

a.-Organitzar sortides collectives dels seus membres amb autocaravana o càmper degudament legalitzats.

b.- Programar, organitzar i desenvolupar conferències, cursets, exposicions, projeccions, concursos i altres actes que contribueixin a un millor coneixement dels seus socis, amb l´ensenyament d´activitats relacionades amb l´autocaravana o càmper, junt amb el cultiu i ampliació dels coneixements geogràfics, històrics, artístics i culturals del nostre País.

c.- Promoure actes socials per al desenvolupament i foment de la convivència i amistat entre els socis i altres persones amants de la natura.

d.- Promoure la imatge de l´usuari d´autocaravana o càmper, fomentant el respecte i l´amor a la natura entre els associats.

e.- Donar als seus socis el servei d´assistència i assessorament convenients, per la utilització de l´autocaravana o càmper, objecte essencial de l´Associació.

f.- La promoció i intercanvi d´activitats, visites o convivències amb altres Associacions d´anàloga natura i objecte, tant del nostre País com de països veïns, o de la resta d´Europa.

g.- Impulsar les relacions, interès i recolzament dels organismes públics per a aconseguir les finalitats de l´Associació.

h.- L´execució de qualsevol altra finalitat relacionada o derivada de l´objecte principal de l´Associació, sempre que sigui compatible amb ell i amb les disposicions legals vigents. En la pràctica de qualsevol activitat del Club s´observaran les normes establertes pels organismes oficials que corresponguin.

TÍTOL II. DELS SOCIS.


Article 5è. DEFINICIONS.

Els membres del "LLEURE CÀMPER CLUB CATALUNYA" podran gaudir de les següents condicions:

* Soci Numerari Actiu

* Soci Numerari Passiu

També hi haurà dues categories honorífiques:

* Soci Distingit

* Soci d´Honor

a.- Soci Numerari Actiu. És tota persona física que estigui inscrita al Club i sigui posseïdora, (ella o la seva parella), d´una autocaravana o càmper. Tot soci haurà d´entrar a formar part del Club com a Soci Numerari Actiu, al inscriure´s per primera vegada.

b.- Soci Numerari Passiu. És tota persona física que estigui inscrita al Club i no sigui posseïdora (ella o la seva parella), d´una autocaravana o càmper.

c.- Soci Distingit. És tota persona física o jurídica, sigui soci numerari, (actiu o passiu), o no, que pels seus mèrits propis, o la seva tasca vers la nostra afecció, o vers el nostre Club, s´hagi fet mereixedora a aquesta distinció.

d.- Soci d´Honor. És tota persona física o jurídica, sigui soci numerari, (actiu o passiu), o no, que pels seus mèrits propis, o la seva tasca vers la nostra afecció, o vers el nostre Club, s´hagi fet mereixedora a aquesta distinció. Aquesta categoria honorífica és la més alta distinció del Club.

Article 6è. SOCIS NUMERARIS. CONDICIONS.

Per gaudir del caràcter de membre de l´Associació "LLEURE CÀMPER CLUB CATALUNYA" com a soci numerari es necessita:

a.- Ser major d´edat i tenir capacitat legal d´obrar.

b.- Tenir una autocaravana o càmper a l’inscriuries com a soci numerari actiu, o tenir-la abans de tres mesos, després de fer la inscripció. En cas de transcórrer aquest temps i no ser propietari d´un vehicle de les característiques d´una autocaravana o càmper, seria donat de baixa de l´entitat sense tenir dret a devolució de les quantitats d’inscripció i quota anual abonades.

c.- En cas d´haver estat soci numerari actiu, i haver de deixar de tenir autocaravana o càmper pel motiu que sigui, i voler seguir pertanyent al "LLEURE CÀMPER CLUB CATALUNYA", passaria al cap de tres mesos de deixar de tenir vehicle, automàticament, a la condició de soci numerari passiu.

d.- Tot soci numerari podrà inscriure la seva parella. Aquesta serà també soci numerari amb el mateix número d´inscripció del soci titular seguit de la paraula "bis".

e.- El membre de la parella que formi unitat familiar amb el soci titular i que estigui inscrita en els registres del Club, tindrà els mateixos drets i obligacions que el soci numerari titular, i a tots els efectes.

f.- El soci titular podrà canviar la parella inscrita en els registres del Club. La parella d´un soci titular, no podrà canviar aquest, caldrà fer una nova inscripció, sense abonament de drets d´inscripció ni de quota de l`any en curs.

g.- La condició de soci numerari actiu o passiu del soci "bis" serà sempre la mateixa que la del soci titular, amb el qual formi unitat familiar.

h.- La quantitat decidida anualment com a quota del Club, inclourà el soci titular i el soci "bis", i serà abonada indistintament per un dels dos, encara que el rebut s´estendrà a nom del soci titular.

i.- La quota anual del soci numerari passiu serà sempre la mateixa que la del soci numerari actiu.

j.- En les activitats del Club hi podran participar tots els menors d´edat que estiguin sota la dependència dels socis numeraris, així com els fills majors d´edat, que també ho estiguin. També els pares dels socis numeraris o algun altre familiar que pugui conviure amb ells.

Article 7è. SOCIS HONORÍFICS. CONDICIONS.

Podran ostentar la categoria de "Soci Distingit" o "Soci d´Honor", les persones físiques o jurídiques, siguin socis numeraris, o no, que, creditores d´aquesta distinció, en raó als beneficis, o ajudes desinteressades i de valor, que hagin dispensat a l´Associació, siguin proposades en una Assemblea del Club, pel President de la Junta de Govern o pel President del Consell Assessor, sempre amb el vist i plau prèviament donat de l´altre President. El President que hagi fet la proposta, la portarà a l´Assemblea i serà aprovada per majoria simple. Aquesta proposta no caldrà haver estat inclosa en l´Ordre del Dia de l´Assemblea.

Aquestes distincions, són honorífiques i premien una tasca desenvolupada o uns favors fets al Club. La seva possessió, però, no dona dret a vot en l´Assemblea de Socis, (pot donar el dret d´assistència i de veu, si vol el President de la Junta de Govern), a no ser que també sigui soci numerari, que llavors disposa del dret de veu i vot, per aquesta condició.

Article 8è. CONDICIONS D´INGRÉS AL CLUB.

Per a poder ingressar a l´Associació, com a Soci Numerari, caldrà:

a.- Omplir amb les dades personals del soci titular i del soci "bis", l´imprès que serà proporcionat per la secretaria del Club, havent de ser signat per les dues persones. En aquest imprès, abans de les signatures, hi haurà un escrit que digui:

"Els sotasignants, acceptem el compromís i l´obligació, de complir i fer complir, els Estatuts del Club, les ordres emeses per l´Assemblea General de Socis, les Normatives donades per la Junta Directiva i els criteris del Consell Assessor en la seva funció de Junta Electoral.

b.- Fotocòpia del D.N.I., de les dues persones.

c.- Fotografia tamany carnet, també de les dues persones, per separat.

d.- Abonament de la quota d´ingrés i de la quota anual. La quota anual serà sencera, si l´ingrés al Club es fa dins del primer i segon trimestre de l´any natural. Serà de la meitat durant els mesos de juliol a octubre. I serà gratuïta durant els dos últims mesos de l´any. La quota d´ingrés serà sempre fixa al llarg de l´any.

e.- Acceptat l´ingrés per la Junta Directiva del Club, li serà tramesa la documentació de Soci Numerari. Si no fos acceptat com a soci del Club, se li retornaria els diners i la documentació aportada.

f.- Amb la documentació, cada parella de socis, o individualment si no hagués inscrit parella, rebrà un exemplar dels Estatuts del Club, així com també un exemplar de les Normatives d´obligat compliment, que s´hagin decidit per la Junta Directiva i el seu President.

Article 9è. DRETS DELS SOCIS NUMERARIS.

Els socis numeraris tindran els següents drets:

a.- Assistir, participar i votar, en les Assemblees Generals, tant en les Ordinàries, com en les Extraordinàries.

b.- Ser representat per un altre soci numerari en les Assemblees Generals.

* 1.- Els poders atorgats pel soci representat al soci representant, tindran validesa per les Assemblees que puguin començar a celebrar-se el dia de la data que consti en el document. Caldrà que hi consti el nom dels dos socis, representant i representat, així com els números de soci de tots dos i la signatura del soci que atorga la representació.

* 2.- Aquest document serà entregat al President o persona delegada abans de començar l´Assemblea.

* 3.- Cap soci numerari podrà portar més de tres representacions d´altres socis.

c.- Assistir i participar en tots els programes, actes i activitats, que desenvolupi, organitzi i promogui l´Associació, junt amb les persones que convisquin amb ell.

d.- Presentar candidatura per a ser escollit President si forma part de l´Associació com a soci numerari actiu.

e.- Elegir i ser elegit President (si prèviament ha presentat candidatura), en les eleccions a aquest càrrec, el més representatiu del Club.

f.- Ser escollit pel President per formar part de la seva Junta de Direcció del Club.

g.- Promoure noves activitats i programes, sempre amb l´autorització del President o persona delegada per ell mateix.

h.- Rebre assistència i assessorament de l´Associació en general, i dels seus membres en particular, sobre la pràctica de l´Autocaravanisme en totes les seves múltiples variants, per la pràctica de l´activitat, fi primordial de l´Associació.

i.- Exercitar acció en defensa dels seus drets de soci davant del President del Club, en primera instància, i interposar recurs davant de l´Assemblea Generalen segona instància. Aquesta última instància es convertiria en primera, si hagués de defensar els seus drets, per discrepància amb qualsevol membre de la Junta Directiva del Club.

* Si la decisió en primera instància del President no fos acceptada, presentaria recurs escrit al mateix President que s´encarregaria de portar-lo a la primera Assemblea Ordinària que es convoqués, decidint, llavors, el criteri dels socis assistents, per votació de majoria simple.

j.- Per a poder gaudir d´aquests drets és condició indispensable estar al corrent en el pagament de les quotes.

Article 10è. DEURES DELS SOCIS NUMERARIS.

Els socis numeraris tenen el deure de:

a.- Complir i fer complir els Estatuts i Normatives de l´Associació, així com els acords vàlidament adoptats per l´Assemblea General i els Òrgans directius del Club en les seves respectives competències.

b.- Assistir a les Assemblees Generals, podent exercir el seu dret de veu i vot.

c.- Participar de l´esperit, objectius i finalitats esmentades en l´article quart dels presents Estatuts.

d.- Participar en alguns dels programes i activitats de l´Associació.

e.- Formar part de forma desinteressada, de les representacions o comissions nomenades per a la programació, impulsió, organització o desenvolupament, de les finalitats i activitats de l´Associació, sempre que hagi estat anomenat prèviament, per acord de l´Assemblea General, o del President del Club.

f.- Defensar la Natura en tots els seus aspectes, donar exemple de comportament i actuació, en qualsevol lloc que es trobi practicant l’Autocaravanisme, sigui sol o acompanyat, siguin socis o no els seus acompanyants, i estigui participant en activitats del Club o privades. El soci del "LLEURE CÀMPER CLUB CATALUNYA", allí on es trobi, sempre ha de fer-se notar per la seva bona conducta, en la pràctica de la nostra afecció.

g.- Eludir qualsevol discussió amb les autoritats, o amb el públic en general. Si creu que són atacats els seus drets d´autocaravanista, acceptarà el que de moment disposi l´autoritat competent, i posteriorment en parlarà amb el President del Club o amb la persona per ell delegada, que si ho creuen convenient, avalaran la seva denúncia en nom del Club.

h.- Evitar sempre les discussions o baralles amb altres membres del Club, així com procurar tallar-les, si se n’és testimoni. El Club té les seves instàncies per a resoldre els conflictes dels socis.

i.- Abonar puntualment les quotes, periòdiques i extraordinàries, fixades pels òrgans de govern de l´Associació, dins les seves respectives competències.

j.- Ser responsable de les accions dels seus convidats, en totes les activitats de l´associació.

Article 11è. PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE SOCI NUMERARI.

La condició de soci numerari, i en conseqüència, la de membre del"LLEURE CÀMPER CLUB CATALUNYA", es perd:

a.- Per separació voluntària del soci, en escrit dirigit a la Junta Directiva del Club, al·legant la seva decisió.

b.- Per acord de la Junta directiva, en cas de concórrer alguna de les causes que a continuació s´expressen:

* 1.- Per no reunir inicialment, o per perdre alguna de les condicions necessàries, per a gaudir de la qualitat de soci numerari.

* 2.- Per no complir les normes estatutàries, o els acords vàlidament adoptats per l´Assemblea General, o la Junta Directiva.

* 3.- Per manca de pagament de les quotes d´una anualitat.

* 4.- Per realitzar actes que suposin o puguin suposar, greu desprestigi per l´Associació, o que atemptin contra les més elementals normes de comportament.

* 5.- Per ser responsable d´algun altre fet, que a judici de la Junta Directiva, mereixi la qualificació de falta "molt greu".

L´acord adoptat per la Junta Directiva, es notificarà per escrit al soci, amb acusament de carta rebuda. Des de la data de rebuda, disposarà de deu dies naturals per a recórrer l´acord, seguint els passos que assenyala l´article 9è., apartat "i". Si transcorregut aquest termini, no ha presentat recurs, es donarà de baixa definitivament del Club. Si presentés recurs, seguiria essent soci numerari, a tots els efectes, fins a la resolució del cas.

c.- Per la mort del soci titular. Passat el temps prudencial de dol es donarà l´opció a la seva parella vídua de passar a ser soci titular, seguint la norma de l´article 6è., apartat "f", sense cap despesa econòmica durant l´any en curs.

Article 12è. PÈRDUA DE DRETS I REINGRÉS.

a.- La pèrdua de la condició de soci, per qualsevol de les causes estatutàriament previstes, comportarà també la pèrdua de tots els drets, sense que es pugui exigir la devolució total o parcial de les quotes ja abonades. A més, podrà ésser exigit a pagar les quotes endeutades i no abonades, fins el dia que sigui baixa ferma del Club, d´acord amb l´article 11è.

b.- Els socis que siguin expulsats del Club, no hi podran tornar a pertànyer. Si la seva parella vol seguir en el Club, caldrà que faci una nova inscripció, en aquest cas, no se li cobrarà despeses, del any en curs que s´hagi produït l´expulsió.

c.- Si algun soci deixa de pertànyer voluntàriament a l´Associació, i més tard decideix reingressar, haurà de complir els tràmits previstos en l´article 8è., actuant com un nou ingrés, i abonant igualment la quota d´entrada.

Article 13è. MESURES DISCIPLINÀRIES.

a.- Les diferents instàncies que hagin de jutjar el comportament d´un soci numerari, emetran el seu criteri, classificant l´acció jutjada com:

* 1.- Falta Lleu. Comportarà l´amonestament del President del Club, en privat, de manera oral o escrita.

* 2.- Falta Greu. Comportarà l´amonestament en públic, del soci en qüestió, pel President del Club, de manera oral o escrita en els mitjans de comunicació propis del Club.

* 3.- Falta Molt Greu. Comportarà l´expulsió del Club.

b.- Reincidir en una falta de la mateixa classificació, comporta la penalització de grau superior.

c.- La classificació de les faltes, es deixa al bon criteri de la Junta de Govern. Podent recórrer en primera instància, al President i en segona instància a l´Assemblea General. Es seguirà la mecànica de l´article 9è. apartat "i".

d.- El bon criteri dels jutges, no deixarà de valorar a l´hora d´emetre criteri i classificar la falta, la trajectòria del soci envers el Club, i la significació de la falta, envers el mal que ha pogut causar a la natura, a la resta dels socis, a la bona marxa, o també al bon nom del Club.

e.- Per l´imposició de Faltes es notificarà al soci per escrit, seguint la mecànica de l´article 11è. apartat "b" punt 5è.

TÍTOL III. DEL PATRIMONI, RECURSOS ECONÒMICS I CONTROL.


Article 14è. PATRIMONI.

El "LLEURE CÀMPER CLUB CATALUNYA", no tindrà més patrimoni ni recursos econòmics que els que generi de l´exercici de les seves activitats; de les quotes que han d´abonar els socis; de les subvencions i donacions que rebi, d´acord amb l´establert en la Llei 191/1.964, de 24 de desembre; i de qualsevol altre recurs obtingut de conformitat amb les disposicions legals vigents i preceptes estatutaris.

Article 15è. RECURSOS.

L´Assemblea General, establirà les quotes dels socis i la seva forma de pagament, a proposta del President de l´Associació, així com, podrà acordar el pagament, per part dels associats, de les aportacions extraordinàries necessàries, per afrontar la financiació de qualsevol projecte d´interès per l´Associació, que prèviament, hagi estat aprovat per ella.

Article 16è. MESURES DE CONTROL DE L´ECONOMIA DEL CLUB.

L´Assemblea General Ordinària, elegirà dos socis, per sorteig públic, d´entre tots els assistents a la mateixa. Aquests dos socis seran els auditors dels comptes del Club, quan el tresorer tanqui l´any natural, en què se celebri l´Assemblea General Ordinària. Aixecaran acta de la seva auditoria, que quedarà en els arxius de la secretaria del Club, i a disposició de tots els socis per a la seva consulta.

TÍTOL IV. ORGANISMES RECTORS DE L´ASSOCIACIÓ.


Article 17è. ENUMERACIÓ.

a.- Assemblea General de Socis

* Ordinària

* Extraordinària

b.- President i Junta Directiva

c.- Consell Assessor.

TÍTOL V. DE L´ASSEMBLEA GENERAL.


Article 18è. DEFINICIÓ.

L´òrgan suprem del "LLEURE CÀMPER CLUB CATALUNYA", és l´Assemblea General de Socis Numeraris, tindrà les més amplies facultats, seran obligatoris els acords vàlidament adoptats en ella, per a tots els associats, inclosos els dissidents i absents.

Article 19è. ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA.

L´Assemblea General Ordinària serà convocada pel President de l´Associació, dins del segon o tercer mes de l´any natural. Després de ser llegides, i aprovades, les Actes de totes les Assemblees Generals, celebrades des de l´última General Ordinària, es tractaran necessàriament els següents temes, tots ells referits a l´any natural anterior, al de la celebració de l´Assemblea.:

a.- Informe del President de la Junta Directiva.

* 1.- Sobre l´actuació de la Junta Directiva.

* 2.- Sobre les activitats de l´Associació.

* 3.- Lliurament de comptes de l´exercici econòmic.

* 4.- Presentació del pressupost de l´any actual.

* 5.- Proposta de quota ordinària i/o extraordinària.

Cada punt de l´informe es portarà a votació per a la seva aprovació.

b.- Propostes del President de la Junta Directiva.

* 1.- Objeccions del Socis.

* 2.- Votació per a la seva aprovació.

c.- Informe del Consell Assessor

d.- Propostes del Consell Assessor. (Si en vol fer)

* 1.- Votació de les propostes.

e.- Elecció dels dos Socis Auditors.

f.- Punt obert per a presentar mocions, recursos, propostes, etc. Podran presentar temes a tractar:

* 1.- El Consell Assessor, que ho podrà fer sense proposta prèvia.

* 2.- El Soci, que ho haurà de fer amb l´aval i presentació de les signatures i nº de soci, del 10% dels socis del Club. Aquesta proposta es portarà necessàriament a votació. La presentarà el primer soci signant. La proposta s´haurà de presentar al President del Club, abans del dia 15 del primer mes de l´any, perquè pugui ser inclosa en l´Ordre del Dia.

g.- Precs i preguntes dels Socis al President.

Article 20è. ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA.

A.- L´Assemblea General serà convocada pel President de l´Associació en sessió Extraordinària:

* 1.- Quan ho acordi amb la seva Junta Directiva.

* 2.- Quan li ho demani el Consell Assessor.

* 3.- Quan li ho demani el 20% dels Socis de l´Entitat.

Les demandes dels punts 2 i 3 hauran d´ésser presentades al President per escrit raonat, i amb expressió dels temes a debatre.

B.- L´Assemblea General Extraordinària es reunirà, per a tractar qualsevol tema no inclòs en l´article 19è, precedent, i en especial per a resoldre sobre els assumptes següents.:

a.- Modificació i aprovació dels Estatuts de l´Associació.

b.- Dissolució de l´Associació i destinació del patrimoni.

c.- Fusió, absorció, adhesió o separació, d´altres entitats o associacions o federacions de caràcter local, nacional o supranacional.

d.- Nomenament del nou President, després de les eleccions.

e.- Adquisició, alienació i gravamen de bens immobles.

f.- Qualsevol altre afer que sigui considerat d´urgència.

Article 21è. ASSEMBLEA GENERAL. CITACIÓ I CONVOCATÒRIA.

* L´Assemblea General haurà d´ésser convocada pel President de la Junta Directiva, per mitjà de citació escrita, sempre dirigida al domicili que consti als arxius del Club, i a nom del Soci Titular. Es donarà, també, la màxima difusió possible, als mitjans que es creguin més adients. Aquesta convocatòria serà vàlida pel Soci Titular, i el Soci "bis" (parella del Titular).

* La convocatòria serà comunicada, com a mínim, quinze dies abans de la celebració de l´Assemblea General.

* En la convocatòria, s´hi farà constar, la data, el lloc, l´ordre del dia de la reunió, i l´hora en primera i en segona convocatòria.

Article22è. ASSEMBLEA GENERAL. MECÀNICA DE LA MATEIXA.

* La presidència de l´Assemblea General correspon al President de la Junta Directiva, el qual obrirà, dirigirà els debats i l´ordre de la reunió, i finalment tancarà l´Assemblea, en acabar la mateixa.

* En els temes que hagin d´ésser objecte de votació, així que consideri el President que han estat suficientment debatuts, ho farà saber, permetent, si ho creu adient, que s´esgotin tres torns a favor i tres en contra, abans de la votació. Podrà limitar sempre que vulgui la durada de les intervencions.

* La petició de paraula s´haurà de fer al President, o persona de la Junta que ell mateix delegui, fora de les intervencions. Qualsevol petició efectuada durant la intervenció d´una paraula donada, podrà entendre´s com a no demanada.

* El Secretari de l´Assemblea serà el de la Junta directiva.

* La mesa de presidència de l´Assemblea General estarà constituïda pel President, el Secretari, i els membres de la Junta Directiva que vulgui el President. També per qualsevol altra Presidència d´Honor, que en algun moment vulgui el President de l´Associació.

* El President de l´Associació hauria de dimitir si per majoria dels assistents o representats a l´Assemblea, s´aprovés una proposta de reprovació a la seva gestió, quedant automàticament la seva Junta com a Junta Gestora, fent-se càrrec de la Presidència el Sots-President, i tenint aquest, l´obligació de convocar eleccions a President, abans de trenta dies naturals després de la dimissió del President.

* El President a més del vot de reprovació, en una Assemblea, podrà rebre un vot de censura a la seva gestió, aquest vot no comporta l´obligació de dimitir.

Article 23è. ASSEMBLEA GENERAL. CONSTITUCIÓ.

L´Assemblea General quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria, quan l´assistència d´associats entre presents i representats, sigui de la meitat més un, o superior, de la totalitat d´inscrits a l´Associació. En segona convocatòria, quedarà constituïda amb qualsevol nombre d´associats.

Article 24è. ASSEMBLEA GENERAL. ADOPCIÓ D´ACORDS.

1er.- Els acords de l´Assemblea General, s´adoptaran per majoria simple dels socis presents i representats.

2on.- Caldrà les dues terceres parts dels vots del socis presents i representats, per a l´adopció dels acords següents.:

a.- Adquisició o alienació de bens de l´Associació.

b.- Constitució amb altres associacions d´una federació, o associació en una federació ja formada.

c.- Modificació dels Estatuts.

d.- Dissolució de l´Associació.

Article 25è. ASSEMBLEA GENERAL. ACTES.

De les sessions de l´Assemblea General, s´aixecarà la corresponent acta pel secretari que hagi actuat com a tal en l´Assemblea, i la signarà. Aquesta acta també portarà la signatura, com a vist i plau, del President que hagi actuat com a tal en l´Assemblea. Les Actes, s´escriuran a mà, en un llibre foliat, numerat, i diligenciat per a tal efecte.

TÍTOL VI. DEL PRESIDENT I LA JUNTA DIRECTIVA.


CAPÍTOL 1er. DEL PRESIDENT.

Article 26è. TITULARITAT I RESPONSABILITAT.

Sense perjudici de les facultats de l´Assemblea General i de les seves atribucions exclusives, estatutàries o legalment previstes, l´Associació "LLEURE CÀMPER CLUB CATALUNYA" estarà regida, governada i representada, pel seu President, aquest estarà ajudat per una Junta Directiva, triada lliurement per ell mateix. El President, es responsabilitzarà i en tot moment donarà compliment a les obligacions imposades a l´Associació, per la llei del 24 de desembre de 1.964, el decret de 20 de maig de 1.965, per la llei 7/1997 del 18 de juny del 1.997i per les demés legislacions vigents, a més de les que obliguen els presents Estatuts.

Article 27è. DRETS I DEURES.

El President de l´Associació, President del Club, President de la Junta Directiva de Govern del Club o Associació, o President de l´Assemblea General, tant de l´Ordinària com de l´Extraordinària és la màxima autoritat del "LLEURE CÀMPER CLUB CATALUNYA".

a.- És el representant legal del Club a tots els efectes, i davant totes les instàncies esportives, administratives, culturals, jurídiques etc. Per decisió seva, i en benefici del Club, podrà ser representat per qualsevol membre de la seva Junta, o també, per qualsevol soci del Club, sempre que aquest ho accepti.

b.- Està obligat a:

* Vetllar pel desenvolupament i compliment de les finalitats de l´Associació, i del que disposen aquests Estatuts.

* Executar els acords de l´Assemblea General.

* Impulsar, dirigir i organitzar les activitats del Club.

* Ordenar pagaments, cobraments, contractar serveis, i decidir, en tot moment, en nom del Club.

c.- El President té capacitat i poder, per fer i desfer en nom del Club, sobre qualsevol afer. Les úniques limitacions, seran les que li poden imposar les lleis socials vigents, i les normes del present Estatut.

d.- El President sols haurà de donar comptes anualment, en l´Assemblea General Ordinària, tant dels seus actes, com dels de la seva Junta. En aquesta Assemblea podrà delegar a algun membre de la seva Junta, per explicar algun tema concret. També en aquesta Assemblea haurà de respondre qualsevol pregunta que qualsevol soci li volgués fer, podent ser assessorat pels membres de la seva Junta, o inclús, respondre aquests, si el qui preguntés ho acceptés.

e.- El President tindrà poders per triar la seva Junta, i per fer-la i desfer-la quan volgués durant el seu mandat. Els canvis en la Junta Directiva caldrà que surtin publicats en els mitjans d´informació del Club. i seran interins fins que siguin refermats per l´Assemblea General Ordinària més propera.

f.- El Mandat del President durarà tres anys.

g.- El President sols es podrà presentar a una reelecció.

h.- El President té la potestat d´escurçar el seu mandat, i convocar noves eleccions quan vulgui.

i.- El President ha de convocar, celebrar i presidir les Assembles Generals. Hi mantindrà l´ordre i la direcció en tot moment. En acabar tancarà la reunió.

j.- El President, com a membre elegit democràticament per tots els socis del Club, presidirà i dirigirà, qualsevol activitat del Club, podent delegar part d´aquestes funcions, en algun membre de la seva Junta, o en algun soci de l´Associació.

k.- Quan el President deixi la presidència cessaran la seva Junta i tots els nomenaments que hagi fet durant el seu mandat.

l.- Si en algun moment de la vida del Club o de l´actuació del President, es presentés un problema no present en aquests Estatuts, el President haurà de demanar criteri al Consell Assessor. Aquest criteri, però, no serà de compliment obligat. El President podrà seguir el seu propi criteri. Si el Consell Assessor, com a garant que és dels Estatuts, no trobés correcte el criteri del President, podria interposar recurs davant l´Assemblea General.

m.- El President, d´acord amb la seva Junta, podrà imposar als Socis del Club, les normatives de conducta, d´actuació, de comportament, etc. que cregui adients per la bona marxa del Club.

n.- A més dels càrrecs de la Junta Directiva, el President podrà fer nomenaments, que sense ser de Junta, puguin fer una tasca puntual dins el Club. Aquests nomenaments no caldrà que siguin refermats per l´Assemblea General Ordinària, però si que en quedarà constància en el llibre d´actes de les reunions de Junta.

o.- Qualsevol nomenament fet pel President serà efectiu al moment.

p.- Qualsevol càrrec al Club, menys els del Consell Assessor, estaran en tot moment a disposició del President.

q.- El President, d´acord amb la seva Junta, podrà imposar sancions als membres de l´Associació d´acord amb l´article 13è. d´aquests Estatuts.

Article 28è. ELECCIÓ DE PRESIDENT.

a.- Podrà ser elegit President del "LLEURE CÀMPER CLUB CATALUNYA", qualsevol Soci Numerari Actiu

b.- En complir els tres anys de mandat, dins de l´últim trimestre del seu mandat, el President convocarà eleccions a President del Club.

c.- En cas de voler presentar-se a la reelecció, després de signar la convocatòria d´eleccions, dimitiria de President en la persona del seu sots-president, que actuaria de President en funcions, durant els mesos del temps d´eleccions. En aquest cas el sots-president no podria presentar-se com a candidat a president. La Junta Directiva actuaria com a Junta Gestora.

d.- Si el President no volgués o no pogués presentar-se a President i sí volgués presentar-se el Sots-president, aquest presentaria la dimissió, quan el President signés la convocatòria d´eleccions. També ho hauria de fer qualsevol altre membre de la Junta, que volgués optar al càrrec.

e.- La convocatòria electoral es farà arribar a tots els socis del Club, de la mateixa manera que s´indica, per a fer arribar les convocatòries per les Assemblees Generals. En aquest cas, el President, fixarà la data final per la presentació de candidatures.

f.- El President posarà un termini mínim de 20 dies i màxim de 30 dies, per a la presentació de candidats. Durant aquest temps, el President haurà de convocar una trobada de socis.

g.- La presentació de candidatures es farà a la secretaria del Club, en sobre tancat, que sense obrir quedarà sota la custòdia del secretari del Club. Es lliurarà rebut a la persona que faci l´entrega del sobre.

h.- Dins del sobre hi haurà la proposta del candidat, avalada per 20 signatures amb nom i nº de soci (titulars o bis).

i.- En acabar el temps de presentació de candidats, els membres del Consell Assessor, actuant com a Junta Electoral, obriran els sobres a la seu del Club, en presència de tots els socis que hi vulguin assistir, i nomenaran els candidats, si reuneixen les condicions. S´aixecarà acta d´aquest acte.

S´obrirà d´aquesta manera la campanya electoral, que durarà entre trenta i noranta dies, a criteri del President i de comú acord amb la Junta Electoral. Es valorarà l´època en què es facin les eleccions, pensant en donar temps als candidats, per portar a terme la seva campanya electoral, i si hi ha un o més candidats.

El President, facilitarà les tasques de la campanya electoral dels candidats, dins les seves possibilitats, i les possibilitats del Club. La Junta Electoral, vetllarà que la campanya es desenvolupi de manera equitativa i civilitzada, podent exercir el dret de veto, en aquells actes que no s´ajustin a la normativa estatutària.

j.- Si no s´hagués presentat cap candidat, la Junta Directiva i el Consell Assessor, tindrien un mes per trobar i presentar candidat, en aquest cas no caldrien signatures que avalessin, ja que els avals serien els propis Òrgans Directius. En aquest cas es reduirà la campanya electoral a un mes.

k.- Si no hi hagués candidats per la Junta Directiva o pel Consell Assessor, el President tornaria a obrir un altre període de 20 a 30 dies per presentar candidats, seguint els passos precedents de "f" a "j". En cas de que en aquesta segona opció tampoc hi haguessin candidats, el President convocaria Assemblea General Extraordinària per a tractar del tema, després d´escoltar, en la mateixa, les propostes del Consell Assessor.

l.- La campanya electoral, acabaria el dia de la votació, en què els membres del Consell Assessor es constituirien en Mesa Electoral, procedint després a l´escrutini, i nomenant President Electe al candidat més votat. S´aixecarà una acta conjunta de l´elecció escrutini i nomenament. Durant els deu dies següents es podrà impugnar, per escrit, davant la Junta Electoral, aquesta elecció. La seva decisió serà inapel·lable, dins les instàncies del Club.

m.- El President sortint convocarà abans de trenta dies naturals Assemblea General Extraordinària per a investir com a President del Club, al President electe, moment en què aquest donarà a conèixer oficialment els membres de la seva Junta Directiva, per a ser ratificada per l´Assemblea Extraordinària. En donar per acabada l´Assemblea el President sortint, el President Electe es convertirà en President efectiu, i l´anterior president deixarà de ser-ho, així com tota la seva Junta. Automàticament, l´ex-president ja, passarà a formar part del Consell Assessor.

CAPÍTOL 2on. DE LA JUNTA DIRECTIVA.


Article 29è. DEFINICIÓ.

La Junta Directiva està formada pel President, i un nombre indeterminat de membres, elegits pel mateix President, perquè l´assessorin i l´ajudin en la tasca de dirigir l´Associació, tant des del punt de vista administratiu, com de l´executiu.

Article 30è. COMPOSICIÓ.

A més del President, la Junta la formaran els membres que volgués i necessités el President, havent-hi necessàriament, un Sots-President, un Secretari, i un Tresorer, titulars o primers. Podria haver-hi altres socis, amb aquests mateixos càrrecs, amb categoria de segons o tercers, a més de les vocalies que li fossin necessàries al President.

Article 31è. CANVIS, RESPONSABILITAT I ACTIVITAT.

La tasca de la Junta Directiva serà la d´assessorar al President, deliberar en les reunions de junta, i prendre part en les votacions que el President proposi en les mateixes reunions. Presa la decisió majoritària pel President l´hauran de recolzar en tot moment. També hauran de donar compliment, a les tasques que imposen aquests Estatuts, a la junta en general, i als seus membres en particular.

a.- El President informarà als membres de la Junta, de les seves decisions i actuacions envers el Club, en les Reunions de Junta, les deliberacions de la Junta seran reservades, constant en acta els resultats de les mateixes, així com tots els temes tractats. Qualsevol membre de la Junta podrà impugnar els acords adoptats durant els trenta dies següents a la reunió. També un 10% dels associats ho poden fer abans de 30 dies de tenir coneixement dels acords instant la convocatòria d´Assemblea General. Si afectés a tercers caldria instar l’òrgan judicial corresponent per la seva anul·lació.

b.- Els canvis en els membres de la Junta Directiva seran comunicats als Socis, pels mitjans de comunicació propis del Club. Constaran en l´acta de les Reunions de Junta, i actuaran interinament, fins que siguin ratificats per l´Assemblea General, i s´els donarà el curs administratiu que calgui, notificant-ho al Registre d´Associacions, segons manin les normatives legals.

c.- Els membres de la Junta Directiva respondran de les seves actuacions davant del President, i aquest donarà comptes dels seus actes davant l´Assemblea General. L´Assemblea General podrà demanar responsabilitats als membres de la Junta i també separar algun membre de la mateixa.

d.- L´activitat dels membres de la Junta Directiva, quan actuïncom a tals, actuen en tot moment per delegació del President.

e.- La Junta Directiva es reunirà sempre a instància del President, que la convocarà pel mitjà que cregui més adient al menys amb vuit dies d´anticipació, o amb un mínim de quaranta-vuit hores si dóna caràcter urgent a la convocatòria. L´haurà de reunir com a mínim un cop al mes. Es tractaran els temes que el President porti en l´ordre del dia, per asotmetre a votació. Si així ho fa, el resultat li serà d´obligat compliment. Els membres de la Junta podran proposar al President temes a tractar. El vot del President serà vot de qualitat. Per portar a votació un tema, hi haurà d´assistir la majoria dels components de la Junta Directiva.

f.- Els membres de la Junta Directiva, en cada reunió, tindran el dret i el deure de donar a conèixer al President, i als altres components de la Junta, la marxa de la tasca assignada, així com exposar tots els dubtes i problemes que tinguin, per a trobar-hi la sortida que sigui més favorable pel Club, amb el consell de tots.

g.- La Junta Directiva recolzarà en tot moment el President davant de qualsevol afer, i vetllarà perquè els Estatuts, i les Normatives que hagin sorgit de la pròpia Junta Directiva a instància del President, es compleixin.

h.- En qualsevol acte del Club i sempre que no hi sigui el President el membre de la Junta de més qualificació farà les funcions del President.

i.- De les reunions de la Junta Directiva, en caldrà aixecar acta, que s´escriurà a mà pel secretari en un llibre foliat, numerat i segellat, igual que el llibre d´actes de les Assemblees Generals. Cada acta portarà la signatura del Secretari i del President. Els membres de la Junta, han de guardar secret de les informacions confidencials relatives a l´Associació, fins i tot després de cessar en el càrrec.

j.- Els membres de la Junta Directiva, podran presentar la dimissió al President, en qualsevol moment, per escrit, i explicant els motius de la seva dimissió.

k.- La inassistència a les Reunions de Junta sense justificar, i la manca de compliment en les obligacions del seu càrrec, obliguen el President, a cessar al membre corresponent de la Junta Directiva.

Article 32è. EL SOTS-PRESIDENT.

a.- Podrà ser qualsevol soci numerari actiu, triat i nomenat pel President i referendat per l´Assemblea General.

b.- Substituirà el President, en absència, malaltia, impossibilitat, o per delegació d´ell mateix.

c.- Passats tres mesos d´absència del President de les seves funcions, haurà de convocar noves eleccions a President.

d.- Ajudarà, donarà consell, i portarà a terme les tasques que li siguin encomanades pel President, d´acord amb el seu càrrec.

Article 33è. EL SECRETARI.

a.- Podrà ser qualsevol soci numerari actiu, triat i nomenat pel President, i referendat per l´Assemblea General.

b.- La seva funció serà la d´auxiliar el President en les tasques Administratives del Club, a més de les descrites en aquests Estatuts.

c.- Custodiarà els llibres, documents i segells de l´Associació.

d.- Portarà el llibre registre d´associats i els fitxers que calguin.

e.- Aixecarà Actes de les sessions de l´Assemblea General i de la Junta Directiva, en els llibres corresponents.

f.- Lliurarà, amb el vist i plau del President, les certificacions que calguin.

g.- Tramitarà la correspondència.

h.- Redactarà amb l´ajuda del Tresorer, la memòria, balanç anual, estat de comptes, i pressupost que presentarà el President en l´Assemblea General.

i.- Prepararà amb el President els temes a tractar en les Juntes Directives i les Assemblees Generals.

j.- En cas d´absència o malaltia serà substituït pel vocal que mani el President.

k.- Dirigirà en un futur el personal assalariat que l´ajudi a portar les tasques administratives.

Article 34è. EL TRESORER.

a.- Podrà ser qualsevol soci numerari actiu, triat i nomenat pel President i referendat per l´Assemblea General.

b.- La seva funció serà la d´auxiliar el President en les tasques econòmiques i comptables del Club, a més de les descrites en aquests Estatuts. Part de la seva feina va lligada íntimament amb secretaria.

c.- Portarà els llibres de comptabilitat, especialment el de caixa i el d´inventari de béns. Els llibres seran segellats i foliats.

d.- Custodiarà els fons de l´Associació, responent de les quantitats de què s´hagi fet càrrec.

e.- Comunicarà immediatament al President, qualsevol incompliment o irregularitat en els cobraments, pagaments i en general en la gestió econòmica.

f.- Pagarà els lliuraments reglamentaris autoritzats.

g.- Prepararà la memòria, balanç, i pressupost anual, amb l´ajuda del Secretari. Els exercicis socials coincidiran amb els anys naturals. Seran presentats pel President a l´Assemblea General Ordinària i caldrà que siguin aprovats.

h.- En cas d´absència o malaltia serà substituït pel vocal que mani el President.

i.- Els fons del Club seran dipositats en entitats bancàries a nom de l´Associació. Es registraran tres signatures de membres de la Junta, dues seran del Tresorer i President, i els talons que s´estenguin, caldrà que en portin dues indistintes, si una d´elles no és del tresorer, caldrà fer-li saber, a aquest, en menys de vint-i-quatre hores, l´operació realitzada.

Article 35è. ELS VOCALS.

a.- Podrà ser Vocal de la Junta Directiva, qualsevol soci numerari actiu, triat i nomenat pel President i refrendat per l´Assemblea General.

b.- Realitzaran les tasques que els siguin encomanades pel President, i seran consellers d´ell, com qualsevol altre membre de la Junta Directiva.

TÍTOL VII DEL CONSELL ASSESSOR.


Article 36è. DEFINICIÓ.

Es un òrgan format pels ex-presidents del Club, que hagin estat elegits democràticament. Totalment independent del President de l´Associació, i de la Junta Directiva. Subjecte solament a l´Assemblea General. I que servirà al Club: com a Consell Assessor del President, i com a Junta Electoral.

Article 37è. FUNCIONS.

Les funcions del Consell Assessor són les següents:

a.- Ser garant dels Estatuts, vigilant el seu compliment i informant al President de la no observança del seu reglament.

b.- El Consell Assessor té independència absoluta de la Presidència, i de la Junta Rectora del Club. Com a òrgan col·legiat, i els seus membres actuant en les funcions que descriu la totalitat d´aquest article 37è. sols tenen dependència de l´Assemblea General.

c.- Ser conseller del President, però aquest no està vinculat als criteris del Consell Assessor.

d.- Donar el seu parer, al ser demanat pel President, en els afers de gran importància pel Club, i a més en els que obliga el present Estatut.

e.- Donar a conèixer el seu parer, en els òrgans d´expressió de l´Associació, a instància pròpia, del President, o d´un nombre indeterminat de socis. En aquest últim cas, si els seus membres ho creuen adient. Tampoc obligaran al President, en aquest cas, els parers del Consell Assessor.

f.- En l´Assemblea General Ordinària, el Consell Assessor tindrà apartat propi en l´Ordre del dia, per a donar compte de la seva actuació.

g.- Actuarà com a Junta Electoral i Mesa Electoral en el procés d´elecció de President, tal com assenyala l´article 28è. d´aquests Estatuts.

Article 38è COMPOSICIÓ I ACTUACIÓ.

a.- Quan un President, elegit democràticament, deixi d´ésser-ho, automàticament entrarà a formar part del Consell Assessor.

b.- La presidència del Consell Assessor, correspondrà al membre que hagi ostentat la Presidència de l´Associació, amb més antiguitat.

c.- El portaveu del Consell Assessor serà el mateix President, o el membre del mateix òrgan que aquest decidís.

d.- Els membres del Consell Assessor, i inclús la mateixa Presidència, tindran caràcter vitalici. Per motius de salut o de vellesa, o per renúncia voluntària, acceptada pels altres membres del Consell, es podrà deixar de pertànyer al mateix, o cedir la presidència.

e.- L´Assemblea General podrà separar els membres del Consell Assessor, mitjançant una moció de reprovació, presentada de manera reglamentaria contra algun dels seus membres, mai contra la totalitat del Consell Assessor. Sí que podrà presentar-se un vot de censura contra l´actuació de la totalitat del Consell Assessor, i també contra algun dels seus membres.

f.- Un membre del Consell Assessor, separat per reprovació en una Assemblea General, no hi podrà tornar a pertànyer.

g.- En l´Assemblea General, els membres del Consell Assessor, tindran veu i vot com qualsevol altre soci, però actuant el Consell de manera col·legiada, el seu portaveu tindrà prioritat de paraula, i el President del Club, estarà obligat a accedir a la seva proposta presentada en aquell moment, inclús a portar a terme una votació dels socis sobre un tema determinat, també presentat en aquell moment, si la importància del cas així ho demana.

h.- Qualsevol membre del Consell Assessor que volgués ser President de l´Associació, o membre de la Junta Directiva del Club, deixarà de formar part del Consell en el moment del seu nomenament. En el cas de presentar-se candidat a la Presidència de l´Associació, presentaria la renúncia al President del Consell Assessor, en el moment de presentar la candidatura. Si no fos elegit, automàticament tornaria a ser membre del Consell Assessor.

i.- La seu del Consell Assessor, estarà situada en les mateixes dependències que tingui el Club. El President de la Junta de Govern del Club, tindrà cura de facilitar la tasca del Consell Assessor, en quant a mitjans, instal·lacions i material, que pugui necessitar.

j.- Les reunions del Consell Assessor, seran convocades pel seu President quan ell ho cregui convenient, però com a mínim una cada tres mesos, la convocatòria la farà pel mitjà que vulgui, i en el lloc que cregui més adient. El mateix President o el membre que ell disposi portarà un llibre d´Actes, foliat i segellat, que quedarà sota la seva custòdia, en el què es faran constar les decisions de les Reunions del Consell Assessor. Les Actes seran signades pel President i per un altre membre del Consell. Les deliberacions i discussions de les reunions seran de caràcter reservat pels seus membres.

TÍTOL VIII. DE LA MECÀNICA ADMINISTRATIVA.


Article 39è. DISPOSICIONS.

* Les dades personals dels socis seran reservades als Òrgans Directius de l´Associació.

* Tota la documentació del Club serà reservada als components dels Òrgans Directius, als socis auditors, i als socis que n´estiguin interessats.

* Els Presidents o els seus delegats seran responsables del material documental de l´Associació.

* L´exercici que es portarà a l´Assemblea Ordinària, serà el de l´any natural immediat anterior, a la celebració de la mateixa.

* El balanç econòmic anual, i el pressupost de l´any seran enviats al soci, quan se li enviï la convocatòria de l´Assemblea General Ordinària, perquè tingui temps pel seu estudi.

TÍTOL IX. DE LA MODIFICACIÓ D´ESTATUTS I DE LA LIQUIDACIÓ I DISSOLUCIÓ DE L´ASSOCIACIÓ.


Article 40è. MODIFICACIÓ D´ESTATUTS.

Podrà proposar-ho el President de l´Associació, el Consell Assessor, o un 20% dels socis de l´Entitat. Es portarà a una Assemblea General Extraordinària i caldrà l´aprovació per dos terceres parts dels socis assistents en segona convocatòria, tal com queda expressat en els articles números 20, 23, i 24, d´aquests Estatuts.

Si la modificació fos molt extensa, l´Assemblea General Extraordinària, nomenarà una ponència. La ponència redactarà la part dels Estatuts motiu de reforma. Un cop la reforma feta, s´enviarà al soci pel seu estudi. El President marcarà un període de temps de 20 a 30 dies, perquè el soci pugui presentar al·legacions, totals o parcials, al text presentat. Aquestes al·legacions seran presentades pels ponents a l´Assemblea General Extraordinària que es convocarà posteriorment, i acceptades o no pels ponents, els socis que les hagin presentades, i sols ells, les defensaran davant l´Assemblea. Immediatament a la intervenció del soci, la proposta es portarà a votació. Així es farà en cada al·legació.

No s´admetran esmenes escrites fora del termini assenyalat, o que no s´adaptin a les normes marcades pel President, ni tampoc s´admetran esmenes orals a l´Assemblea. Cada esmena serà defensada pel seu autor, i no hi haurà altres intervencions fora dels ponents i l´autor abans de cada votació.

Article 41è. LIQUIDACIÓ I DISSOLUCIÓ.

Podrà proposar-ho el President de l´Associació, El Consell Assessor, o un 20% del socis de l´Entitat. Es portarà a una Assemblea General Extraordinària i caldrà l´aprovació per dos terceres parts dels socis assistents en segona convocatòria, tal com queda expressat en els articles números 20, 23, i 24, d´aquests Estatuts.

En cas de dissolució, l´Assemblea nomenarà una comissió liquidadora, composta per cinc socis, que cuidarà del compliment de les obligacions i pagaments pendents, així com de la reclamació, o de la realització dels bens i crèdits. L´actiu net que en resulti, serà distribuït entre establiments de reconeguda utilitat pública i benèfica.

TÍTOL X. RECONEIXEMENT DE SOCIS FUNDADORS I SEQÜÈNCIA HISTÒRICA DE REFORMES D'ESTATUTS.


Article 42è. SOCIS FUNDADORS.

Es manté tal com deia en la DISPOSICIÓ FINAL dels Estatuts motiu de reforma que:

* "als socis signants de l´Acta de constitució, i components de la Junta Directiva primera, se´ls reconeix expressament i de forma vitalícia la qualitat de "Socis Fundadors"

Es manté també el paràgraf següent de la DISPOSICIÓ FINAL i la relació que diu:

* "Segueixen signatures il·legibles amb nom i nº de D.N.I., en els primers Estatuts de:

Enric Canut i Noguera......... D.N.I.: 37.402.072

Joan M. Giné i Falcó.......... D.N.I.: 40.782.279

Amadeu Recasens i Domingo..... D.N.I.: 36.467.989

Josep Canals i López.......... D.N.I.: 37.583.415

Carles Llagostera i Rández.... D.N.I.: 37.680.396

Article 43è. SEQÜÈNCIA HISTÒRICA DE REFORMES D´ESTATUTS.

En cada reforma que es faci d´Estatuts, s´anirà afegint el que calgui.

* El Director General d´Entitats Jurídiques i de Dret del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, va aprovar i reconèixer l´Associació "LLEURE CÀMPER CLUB CATALUNYA", i va quedar inscrita al Registre d´Associacions de la Generalitat, amb el nº 8.078, de la secció 1ª del Registre de Barcelona, amb data del 10 de febrer de 1.986

* El 15 de desembre de 1.991 es va presentar al mateix departament la primera reforma dels Estatuts, aprovada per unanimitat en l´Assemblea General Extraordinària el 13 de Juny del mateix 1.991. Es van afegir els apartats "c" i "d" a l´article 6è. donant igualtat de drets i d´obligacions de soci a la parella del soci titular.

* Aquesta reforma d´estatuts de desembre 94-gener 95, és una reforma en profunditat de la totalitat dels Estatuts.

* L´adaptament dels Estatuts a la llei 7/1997 del 18 de juny del 1.997, és un mandat de l´Assemblea General Ordinària celebrada a La Selva del Camp, el mes de febrer del 2.003.

ARTICLE 44è. DEROGACIÓ DE LES DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

* S´anul·len les Disposicions Transitòries de l´últim estatut que van donar compliment a la seva posada en marxa.

ARTICLE 45è. DISPOSICIONS FINALS

* Aquesta posada al dia dels Estatuts del "LLEURE CÀMPER CLUB CATALUNYA" ha permès conservar les seves peculiaritats, seguint les directrius del preàmbul de la llei 7/1997, i adaptant el seu articulat a les ordres emanades de la dita llei.

* Qualsevol punt, paràgraf, o article que no consti o entri en contradicció en aquests Estatuts, amb la llei 7/1997 del 18 de juny del 1.997 de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, prevaldrà la referència de la citada llei.

* Tota impugnació o litigi que no es pugui resoldre en una Assemblea General, legalment constituïda, caldrà resoldre el problema en els Tribunals per mitja de la Jurisdicció Administrativa o Ordinària.CERTIFICO: Que el text articulat que precedeix correspon al text dels Estatuts modificats, del "LLEURE CÀMPER CLUB CATALUNYA" i validats en l’Assemblea Extraordinària, celebrada el 17 de juliol del 2004 a Sant Joan de les Abadesses.

Barcelona, a 15 d’octubre del 2007

                      

                 Firma President 2004Firma Secretari 2004Sello Generalitat 2004